RODO

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wskazanych poniżej) przez El Chutney sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS nr 0000869332 NIP 6793208269 REGON 387511344 (El Chatney sp. z o.o.). oraz przez podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie i następców prawnych administratora i tych podmiotów w celu wstępnej analizy sprawy oraz przedstawienia oferty lub opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz w celu zawarcia umowy.

W tym celu wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie następujących danych:

1) imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz innych informacji na mój temat (np. mojego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu),

2) informacji o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych do Państw z poza obszaru EOG i mam świadomość, że to może wiązać się z ryzykiem wycieku danych.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia oferty za pomocą następujących kanałów:

przez telefon (rozmowa na żywo)

pocztą elektroniczną (w szczególności z użyciem poczty e-mail, wiadomości SMS)

W oparciu o uzasadniony interes prawny administratora danych w celu podtrzymywania kontaktów z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przedstawiania ofert produktów i usług własnych administratora danych dostosowanych do Twoich zainteresowań za pośrednictwem kampanii pocztowych

Klazula Informacyjna

Informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest El Chutney sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS nr 0000869332 NIP 6793208269 REGON 387511344 (El Chatney sp. z o.o.). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wstępnej analizy Pani/Pana sprawy oraz przedstawienia oferty lub opracowania i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, w celu zawarcia umowy.

Pani /Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pani/Pana dane będą udostępniane przewidywanym odbiorcom danych tj. informatykom, doręczycielom, prawnikom, księgowym, bankom i współpracownikom oraz podmiotom powiązanym.Pani/Pana dane będą przekazywane poza obszar EOG w przypadku wyrażenia zgody.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji celu, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z podjętych działań lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie do dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienie przetwarzania, cofnięcia zgody oraz możliwość wykonywania prawa do sprzeciwu i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail kontakt@webfalcon.pl